ป้ายพัทยา

Posted on: กันยายน 20, 2015, by :

หรือสิ่งที่ก่อสร้างเพื่อติดหรือตั้งป้ายพัทยา ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)      ป้ายพัทยาหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายพัทยาบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายพัทยาหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งต้องสูงไม่เกิน  6  เมตร จากส่วนสูงสุดของอาคารหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายพัทยานั้น

(2)      ป้ายพัทยาที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายพัทยาไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายพัทยานั้นมากที่สุด และมีความยาวของป้ายพัทยาไม่เกิน  32   เมตร

(3)      ป้ายพัทยาหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายพัทยาที่อาคารให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและต้องไม่บังช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ

(4)      ป้ายพัทยาที่ติดผนังอาคารที่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้ยื่นได้โดยไม่ต้องล้ำที่สาธารณะส่วนต่ำสุดของป้ายพัทยาต้องไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร จากระดับทางเท้าและสูงไม่เกินความสูงของอาคาร

(5)      ป้ายพัทยาที่ติดตั้งอยู่บนที่ดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายพัทยาไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ และสูงไม่เกิน  30  เมตร มีความยาวไม่เกิน  32 เมตรและต้องห่างจากที่ดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า 4 เมตร

( ที่มา :  (1) – (2) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543 ) , (3) – (5) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544  )