ป้ายพัทยา

Posted on: กันยายน 20, 2015, by :

ข้อ (3) ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(3.1)    ไม่เป็นภาพเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องดื่ม แอลกฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์

(3.2)   ไม่มีข้อความเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของเครื่องดื่มแอลกฮอล์

(3.3)   ไม่เป็นการชักจูงให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(3.4)   ไม่แสดงให้ปรากฎในรูปแบบ ลักษณะ หรือภาพใด ๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นภาพของเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือภาพบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์

ข้อ (4) การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ตามข้อ (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับสื่อแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

(4.1)    กรณีใช้สื่อทางกิจการโทรทัศน์ การฉายภาพ ภาพยนต์ วีดีทัศน์ การแสดงภาพโดยผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือสื่ออื่นใดในทำนองเดียวกัน  ภาพ