ป้ายพัทยา

Posted on: กันยายน 20, 2015, by :

หมายถึงสื่อกลางแจ้งและสื่อป้ายพัทยาให้แสดงข้อความคำเตือน แบบข้อความอักษรตามแนวนอนอยู่ด้านบนของพื้นที่โฆษณาด้วยอักษรไทย “อังสะนา นิว” ( Angsana New ) แบบหนา หรือตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เป็นอักษรสีขาวพื้นดำเข้ม โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรอบข้อความคำเตือน ซึ่งสามารถอ่านได้ง่ายและมองเห็นได้อย่างชัดเจน และพื้นที่ข้อความคำเตือนมีขนาดไม่น้อยกว่า  1 ใน 4  ของพื้นที่โฆษณา

ข้อ (2) การแสดงข้อความคำเตือน ให้แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(2.1)    “สุรา เป็นเหตุก่อมะเร็งได้”

(2.2)   “สุรา เป็นเหตุให้เซ็กส์เสื่อมได้”

(2.3)   “สุรา เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้”

(2.4)   “สุรา เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้”

(2.5)   “สุรา ทำร้ายครอบครัว ทำลายสังคมได้”

ข้อ (3) การแสดงข้อความคำเดือนตามข้อ(2) หากเป็นข้อความคำเตือนของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประเภทเบียร์ หรือไวน์ ให้เปลี่ยนคำว่า “สุรา” เป็น “เบียร์” หรือ “ไวน์”