ป้ายพัทยา

Posted on: กันยายน 20, 2015, by :

(1)      ป้ายพัทยาชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายพัทยาของทางราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ป้ายพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

(2)      ป้ายพัทยาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานประกอบการ ( logo ) และป้ายพัทยาบอกชื่อสถานที่ เช่น ป้ายพัทยาชื่ออาคาร ป้ายพัทยาชื่อสถานประกอบการ ป้ายพัทยาชื่อหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่รวมกัน ไม่เกิน                   5 ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน12 เมตร แต่มิใช่ป้ายพัทยาหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายพัทยาบนหลังคา

หรือดาดฟ้าของอาคาร

กาาเช่าซื้อ และ ลิสซิ่ง

การเช่าซื้อ(Hire Purchase) คือ สัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินให้เช่า โดยมีข้อตกลงว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของผู้เช่า เมื่อผู้เช่าได้จ่ายเงินให้เจ้าของทรัพย์สินตามจำนวนงวดตามที่ตกลงกันไว้

ตัวอย่างเช่น เจ้าของรถยนต์ตกลงให้นาย ง.เช่าซื้อรถยนต์ โดยจะต้องจ่ายค่างวดให้ทุกเดือนตามที่ตกลงไว้จำนวนกี่เดือน เมื่อชำระเงินครบตามที่กำหนดไว้ ก็ตกลงจะไปโอนรถยนต์นั้นให้              นาย ง.ต่อไป