ป้าย

Posted on: กันยายน 20, 2015, by :

“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายป้ายพัทยา”

ป้ายพัทยาหรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายพัทยา   ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ถือว่า เป็น อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ( ที่มา :  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 )

(1)      ที่ติดหรือตั้งป้ายพัทยาไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร  หรือ น้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม หรือ

(2)      ที่ติดหรือตั้งห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วมีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายพัทยานั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และต้องมีขนาดพื้นที่ หรือ น้ำหนัก  4  ลักษณะ คือ

(2.1)    ขนาดความกว้างของป้ายพัทยาเกิน  50  เซนติเมตร หรือ

(2.2)   ยาวเกินหนึ่งเมตร หรือ

(2.3)   เนื้อที่ของป้ายพัทยาเกิน  5,000  ตารางเซนติเมตร หรือ

(2.4)   มีน้ำหนักของป้ายพัทยาหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายพัทยาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัม

กรณีที่ป้ายพัทยาที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นอาคาร การก่อสร้างป้ายพัทยา จึงต้องขออนุญาต กับพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ในการก่อสร้างป้ายพัทยา