ผู้ผลิต

Posted on: กันยายน 20, 2015, by :

แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีเป็นเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประเภทอื่น หรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์ผสมสำเร็จรูปให้ใช้คำว่า “สุรา”

กรณีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ให้ใช้คำที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประเภทใดประเภทหนึ่งของบริษัทดังกล่าว

( ที่มา : ประกาศคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ. 2553 )

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายพัทยาหรือสิ่งที่สร้างสำหรับติดหรือตั้งป้ายพัทยา ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549

(1)      ภายในระยะ 50 เมตร จากแนวเขตทางพิเศษ เขตทางรถไฟ    เขตแม่น้ำเจ้าพระยา และ

เขตทางถนนสายหลักที่กำหนด

(2)      ภายในระยะ 200 เมตร จากศูนย์กลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

และอนุสาวสรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ข้อยกเว้นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ข้อ (4) ภายใน 5 บริเวณดังกล่าว ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารประเภทป้ายพัทยาหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายพัทยาทุกชนิด เว้นแต่ป้ายพัทยา ดังต่อไปนี้